ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 30/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 30/2556 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ก) รายชื่อ
1. นายตฤณ ไอยะรา
2. นางสาวแสงโสม กออุดม
3. นางฟารีดา ปันจอร์

ข) กำหนดการสอบ
1. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสอบนำเสนอบทความทางวิชาการและซักถามในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดังนี้
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที (ใช้ power point)
2.2 สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 1 จึงจะมีสิทธิ์สอบตามข้อ 2

2. ตำแหน่งอาจารย์ สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์
ก) รายชื่อ
1. นางสาวปานระพี แก้วภราดัย
2. นางสาวชุติมาภรณ์ จิตจำ
3. นางสาวญาตรี สมล่ำ
4. นางสาวสุวิชา สันตะจิตโต
5. นางสวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์
6. นายเจษฎา ทองขาว

ข) กำหนดการสอบ
1. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสอบนำเสนอบทความทางวิชาการและซักถามในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที (ใช้ power point)
2.2 สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 1 จึงจะมีสิทธิ์สอบตามข้อ 2

3. อาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง
ก) รายชื่อ
1. นายณัฐวุฒิ เลากุลศานต์
2. ว่าที่ ร.ต.ไพรวัลย์ เคนพรม
3. นายอุเชนทร์ เชียงเสน

ข) กำหนดการสอบ
1. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสอบนำเสนอบทความทางวิชาการและซักถามในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที (ใช้ power point)
2.2 สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 1จึงจะมีสิทธิ์สอบตามข้อ 2

4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ก) รายชื่อ
1. ดร.ภัทรปภา พูลเผ่าดำรงค์
2. นางสาวอัญชลิตา สุวรรณชฎ
3. ดร.สกล บุญสิน
4. ดร.นคร เสรีรักษ์
5. นางสาวจามรี จำปา
6. ดร.เสกสรร นิสัยกล้า
7. ดร.ทัศนียา บริพิศ

ข) กำหนดการสอบ
1. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสอบนำเสนอบทความทางวิชาการและซักถามในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที (ใช้ power point)
2.2 สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 1จึงจะมีสิทธิ์สอบตามข้อ 2


TOP