ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557 ฝึกอบรม 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน