ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557 ฝึกอบรม 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถนนพ่อขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 14 มกราคม 2557

รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ระเบียงบรรณ1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2556
ครั้งที่4 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2557

ผู้สนใจสามารถติดต่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือติดต่อ ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ โทรศัพท์มือถือ 08 7279 1133


TOP