แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง "การทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของชุมชน"