ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์รับตรงออนไลน์ปี’57 34 หลักสูตร 1,475 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใน 9 สำนักวิชา 34 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 1,475 คน


ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 2 กรกฎาคม 2557 ใน 9 สำนักวิชา 34 หลักสูตร จำนวน 1,475 คน โดยมีรายละเอียดการรับดังนี้

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) รับ 25 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 25 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง) 25 คน อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร) 25 คน อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 25 คน สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ 160 คน หลักสูตรบัญชี รับ 80 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 คน เศรษฐศาสตร์ 70 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 30 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับ 40 คน ภาษาจีน 70 คน อาเซียนศึกษา 30 คน รัฐศาสตร์ 30 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 40 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับ 80 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 คน การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 คน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม รับ 30 คน การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับ 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 30 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 30 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 30 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 30 คน อนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 30 คน กายภาพบำบัด 30 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รับ 30 คน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ จำนวน 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 (รับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2556 สอบสัมภาษณ์ 17-19 ธันวาคม 2556) รอบที่ 2 (รับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2556-11 มีนาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ 18-20 มีนาคม 2557) รอบที่ 3 (รับสมัครวันที่ 12 มีนาคม 2557-13 พฤษภาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ 20-22 พฤษภาคม 2557 ) และรอบที่ 4 (รับสมัคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2557-2 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ 7 และ 9 กรกฎาคม 2557) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

 


TOP