ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร “สูตรอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร “สูตรอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย”อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8126 สูตรอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำขอเลขที่ 1103000845 ยื่นคำขอเมื่อ 18 ส.ค.2554 จดทะเบียนเมื่อ 5 ก.ค.56
ประดิษฐ์โดย: ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม, ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, นายสาธิต ทรงทวย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลผลงาน: การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะผลิตอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย(Perinereis sp.)เพื่อผลิตเพรียงทรายเลี้ยงที่อุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดอะราชิโนดิก หรือ เออาร์เอและสารเคโรทีนอยด์ในปริมาณเทียบเท่ากับที่พบในเพรียงทรายธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงกุ้งพ่อแม่พันธุ์ เพราะจะสามารถกระตุ้นการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของกุ้งได้ดีเทียบเท่ากับที่ใช้เพรียงทรายจากธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาการเลี้ยงเพรียงทรายในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเพรียงทรายในธรรมชาติขาดแคลนอย่างหนักเพราะถูกนำมาใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากเพรียงทรายที่ได้จากการเลี้ยงยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้เลี้ยงกุ้งเพราะไม่สามารถกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเพรียงทรายที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบบที่ผ่านมาขาดสารอาหารที่สำคัญบางชนิดที่มีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งนั่นเอง ทางคณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสูตรอาหารที่เมื่อนำไปใช้เลี้ยงเพรียงทรายจะได้เพรียงทรายที่มีสารอาหารเหมาะสมต่อการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งหรือสัตว์น้ำเป็นอย่างยิ่ง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=416

TOP