มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร “สูตรอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย”