ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข้อกำหนดโครงการ (TOR)การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเดี่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ขอประกาศ “ข้อกำหนดโครงการ (TOR)การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเดี่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗”

ในการนี้เครือข่ายการวิจัย ฯ ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่ภาคใต้ตอนบน(๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเสนอโครงการ (TOR) ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน โดยขอให้จัดส่งเอกสารมาถึงสำนักงานเครือข่ายการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๘๐๑๖๑ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/4mbIAF หรือโทร โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๓๕๕๔

TOP