ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ดังรายชื่อ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 2/2556 โดยให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2556 เพื่อเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา)

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1352

TOP