เยาวชน ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ศึกษาโบราณสถานตุมปัง