มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ