ข่าวการศึกษา

เรียนเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและอาชีพในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพในยุค AEC”

เรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและอาชีพในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพในยุค AEC” โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการค่ายวิชาการ “ค่ายนักเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่” BIOT 1st CAMP@WU วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 9.15-9.45 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม โดยเปิดให้นักศึกษา บุคคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ดร. นิศรา มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติมากกว่า 30 เรื่อง ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ในการพัฒนาชุดตรวจเป็นจำนวน 7 เรื่อง ได้รับเชิญไปนำเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 60 เรื่อง

ได้รับเลือกให้เป็น Young Global Leader 2013 จาก World Economic Forum ได้รับรางวัล Women Who Make a Difference Award 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler ได้พระราชทานรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของปี 2554 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเทพฯ ทุนวิจัย Marie Curie Incoming International Fellowship จากสหภาพยุโรป ภายใต้ Frame Work Program 6 ได้รับการสัมภาษณ์และตีพิมพ์ใน Nature News ในหัวข้อเรื่องว่า Homecoming Queen ได้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2553 จากผลงานชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารโดยใช้เทคนิคแอนติบอดี้อะเรย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานร่วม (Co-Chair) ของ Global Young Academy ที่ได้รวมนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่จากทั่วโลกมาสร้างเครือข่ายกันในระดับโลกอีกด้วย ในปี 2553 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ผู้หญิงที่มีผลเปลี่ยนแปลงสังคมโดยนิตยสาร A Day ได้รับรางวัล “For Women in Science” จาก L’Oreal (Thailand)-UNESCO ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน7 พี่เลี้ยงรุ่นเยาว์ (Young Mentors) ในงาน the InterAcademy Panel (2009) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของ Working Women of the Year 2009 โดยนิตยสารผู้หญิง

ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน 43 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่จากทั่วโลก ให้ร่วมงาน the InterAcademy Panel (2008) (เปรียบเทียบกับการประชุมของบัณฑิตสภาแห่งนานาชาติ) ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ World Economic Forum โดย โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง กรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้าที่ Biot.wu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://biotechnology.wu.ac.th

TOP