เรียนเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและอาชีพในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพในยุค AEC”