ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพ ฉบับภูเก็ตให้แก่นักเรียน ร.ร. สามเสนวิทยาลัยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพ ฉบับภูเก็ต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 100 คน และมึครูเข้าร่วม 8 ท่าน ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยในการทำงานตามแผนที่อยากทำ มีสมาธิ มีความอดทน มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ ของผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม เพิ่มทักษะการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ และสร้างเสริมทักษะการนำเสนอผลงานภาพถ่าย ทั้งในรูปแบบภาพพิมพ์และสื่อ Facebook และจัดแสดงภาพถ่าย ณ ลานหน้าห้าง Central Festival ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต ทางคณะทำงานขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหมด ดังนี้ บริษัทนิกรมารีน จำกัดให้การสนับสนุนค่าเดินทางไปเกาะราชาให้กับคณะวิทยากร และของรางวัล บริษัท Canon Marketing (Thailand) Ltd. ให้การสนับสนุนเครื่องพิมพ์กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมดในระหว่างค่ายและของรางวัล โรงแรม Phuket Island View Resort ให้การสนับสนุนของรางวัล บริษัทหาดทิพย์ จำกัดให้การสนันสนุนน้ำดื่มและของรางวัล

TOP