ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพ ฉบับภูเก็ตให้แก่นักเรียน ร.ร. สามเสนวิทยาลัย