ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/๒๕๕6 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้
1. รายชื่อ
001 นางสาวสมฤทัย ใจกล้า
002 นางสาวพรรษมนตร์ พาลี
003 นายวีรยุทธ สุทธิรักษ์
004 นางสาวสุนิสา มีเสน
005 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วสามดวง
006 นางสาววรสิมา จันทร์จำปา
007 นางสาวกุสุมา ศรีสวัสดิ์
008 นางสาวเกษร ทองคำ
009 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณโณ
010 นางสาวสุปราณี ชูเกิด
011 นางสาวนูราดา โต๊ะสาน
012 นางสาวนวรัตน์ มโนมัยสันติภาพ

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP