ข่าวการศึกษา

WMS เจรจาความร่วมมือกับ University Paul – Valery Montpellier 3

เมื่อวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารของ University Paul – Valery Montpellier 3 ประเทศฝรั่งเศส ตามคำเชิญของ Professor Anne – Marie MOTARD รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย Paul – Valery Montpellier 3 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งพัฒนา MOU ที่จะใช้ในการทำงานร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และการทำวิจัยระหว่างสำนักวิชาการจัดการ กับมหาวิทยาลัย Paul – Valery Montpellier 3 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจ และความร่วมมือที่ดีต่อกัน
นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย คณบดีและรองคณบดีได้เข้าพบปรึกษาหารือกับ Professor Patrick Gilli รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอก ในเรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาและโครงการวิจัยที่จะนำร่อง ตลอดจนช่วงเวลาในการดำเนินการโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ของโครงการบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โดยมีความชัดเจนที่ทางหลักสูตร Ph.D. ของสำนักวิชาการจัดการ จะมีการส่งนักศึกษาปริญญาเอกไปศึกษา รวมถึงการทำวิจัยและ/หรือพัฒนาบทความวิจัย ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Paul – Valery Montpellier 3 ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

TOP