ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ National Pingtung University of Science and Technology ของไต้หวัน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Prof. Dr. Yuan-Kuang Guu, President National Pingtung University of Science and Technology ,Taiwan ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารของ National Pingtung University of Science and Technology ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวในการลงนามครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีอย่างมากในการขยายความร่วมมือไปยัง National Pingtung University of Science and Technology ซึ่งเป็นที่ทราบอย่างกว้างขวางว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความร่วมมือที่ดีกับประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือทางด้านการเกษตรกับโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนมีความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในเมืองไทยด้วย ทั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ร่วมมือกันทางวิชาการด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนกิจกรรม ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุทธิวุฒิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลสำนักวิชาและข้อมูลงานวิจัยของทั้ง 3 สำนักวิชา Prof. Dr. Henry Ho-Hsien Chen , Dean of the Office of International Affairs นำเสนองานวิจัยของ National Pingtung University of Science and Technology เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดในการวิจัยร่วม และโอกาสในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ ทั้ง 2 สถาบันมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา การศึกษาวิจัยร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

 

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP