ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕๕6 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบแนบท้ายประกาศนี้
1. รายชื่อ
001 นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล
003 นายขุนดี หลำสุบ
2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP