ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้หลังสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย