ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์เตรียมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กำหนดต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Edith Cowan University (ECU) เพิร์ท ออสเตรเลีย ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

Dr. Nicholas Perter Gibson, Senior Lecturer และ Clinic Supervisor, School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Engineering and Science,Edith Cowan University กล่าวว่า ในการนำนักศึกษามาศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2 คน ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ คือตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาพยาบาลซึ่งยังไม่เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทย ทำให้นักศึกษารู้สึกตื่นเต้น และมีความตั้งใจในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก

รายชื่อนักศึกษาจาก ECU มีดังต่อไปนี้
1. Miss Cherie Hutchinson
2. Mrs Elaine Margaret Ward
3. Ms Danielle Annette Frank
4. Mrs Stacey-Le Mcmullen
5. Miss Donna Raylene Monaghan
6. Miss Bronwyn Elizabeth Poustie
7. Miss Tayla Marie Sullivan
8. Mrs Noha Rafik Noshy Yassa
9. Dr. Nicholas Peter Gibson (SUPERVISOR)
10. Mrs Dalene Taree Gibson (SUPERVISOR)

อนึ่ง นักศึกษาพยาบาลจาก Edith Cowan University จะเข้าร่วมกิจกรรมภาควิชาการกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โอกาสนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาจาก Edith Cowan University ในวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

กำหนดการ
10.00 น.
กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้แทน
กล่าวตอบ โดย Dr. Nicholas Perter Gibson, ECU
นักศึกษาแลกเปลี่ยนแนะนำตัวเอง
รับชมวิดีทัศน์
มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพ
11.00 น.
นักศึกษารับฟังโปรแกรมการศึกษาเรียนรู้จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
12.00 น.-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรม

TOP