สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบพระะพุทธรูปประจำวิชาชีพเภสัชกรรม " พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต"