ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม โครงการ "สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก ปี 2" ในวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 09.00-16.00 น. ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์