ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 30/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.ทัศนียา บริพิศ

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายอุเชนทร์ เชียงเสน

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายตฤณ ไอยะรา
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวแสงโสม กออุดม

4. ตำแหน่งอาจารย์ สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวปานระพี แก้วภราดัย


TOP