ข่าวเด่น

ถวายราชสักการะ"วันปิยมหาราช"


ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธีถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน คณาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนประชาสัมพันธ์ และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


โอกาสเดียวกันนี้ ดร. วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนสารบรรณและอำนวยการ ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

าพกิจกรรม


TOP