รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 15 ธ.ค.56