ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ภาคการศึกษา 3/2556 บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หรือหน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ

หลักสูตร MIT มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานทั้งของภาคธุรกิจและภาครัฐ หรือเป็นผู้ประกอบการด้าน IT โดยเฉพาะในยุคประชาคมอาเซียนที่มีอัตราความต้องการทรัพยากรบุคคลทางด้าน IT เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2556 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3,089-6521250-1 http://surat.wu.ac.th

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212 http://mit.wu.ac.th

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mit56.php

TOP