ข่าวทั่วไป

อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญจาก University of Paul – Valery UM3, Montpellier – France ไปบรรยาย ประเทศฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญจาก University of Paul – Valery UM3, Montpellier – France ไปบรรยายในหัวข้อ World heritage, Regional and Local Tourism Sustainability : Nakorn Si Thammarat Province ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ผลจากการไปบรรยายดังกล่าว นักศึกษาของคณะการจัดการท่องเที่ยว University of Paul – Valery, UM3 ประเทศฝรั่งเศส มีความสนใจโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมทำวิจัยกับประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการท่องเที่ยวของเมือง Beziers ประเทศฝรั่งเศส ในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ green beach tourism เนื่องจากสองเมืองนี้มีลักษณะภูมิศาสตร์เหมือนกัน คาดว่านักศึกษาจะร่วมเข้าโครงการประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ University of Paul – Valery, UM3 ประเทศฝรั่งเศส

TOP