อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญจาก University of Paul – Valery UM3, Montpellier – France ไปบรรยาย ประเทศฝรั่งเศส