ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับ University of Hong Kong

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ Professor Dr.Chuanhua Chen from the University of Hong Kong ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กับ Department of Chemistry, University of Hong Kong โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การส่งเสริมการทำวิจัยในระดับคณาจารย์ การมีส่วนร่วมในการใช้ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของ University of Hong Kong ตลอดจนการพัฒนา Research Proposal ร่วมกันเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนสากล

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางด้านสาขาเคมี กับ University of Hong Kong โดยได้รับความร่วมมือจากคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

อนึ่ง University of Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ Ranking ลำดับที่ 23 ของโลก และอันดับที่ 3 ของเอเชีย จากการจัดอันดับโดย QS World University Rangkings 2012/2013

ประมวลภาพ


TOP