ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕6 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
002 นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์
003 นางพรพนา สระหารดิษ
004 นายชัชวาล นาคพันธุ์
005 นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 3
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


TOP