ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕6
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1.1 รายชื่อ
005 นางสาวรัชตะวัน ไชยเพส
006 นางสาวเกศรา อินทวงศ์

1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 268 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
2.1 รายชื่อ
001 นางสาววริศรา แสงคำลือ
007 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองหนัน
009 นางสาวรสิมา จันทร์จำปา
2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
3.1 รายชื่อ
002 นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรมธร
003 นายณพสรร ช่วยสุด
008 นายสมศักดิ์ เรศประดิษฐ์

3.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.1 รายชื่อ
004 นายสุรศักดิ์ สีชุม
4.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP