ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์เตรียมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UiTM (Universiti Teknologi MARA, Shalam, Kuala Lumpur, Malaysia ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหารเวลา 11.00-12.00 น.

นักศึกษาจาก UiTM ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น นับเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว (นักศึกษารุ่นแรก ปี 2554 จำนวน 1 คน รุ่นที่ 2 ปี 2555 จำนวน 2 คน และรุ่นที่ 3 ปี 2556 จำนวน 5 คน) โดยภาระงานของนักศึกษาจะอยู่ในกรอบของงานสหกิจศึกษา (Internship scheme) สังกัดหลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งงานสอน งานตรวจข้อสอบ และการเรียนรู้งานสำนักงานควบคู่กันไป กำหนดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556- 31 มกราคม 2557

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็น co-partner และอาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มีรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้

1. Zairil Azhar Bin Rozlan
2. Hafizi Bin Muhammad
3. Mohd Faizal Bin Riduan
4. Safiah Bte Sugiman
5. Nor Sahada Bt Supiyani


TOP