ส่วนวิเทศสัมพันธ์เตรียมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย