ข่าวทั่วไป

มทร. สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ"เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ผู้บริหาร คณาจารย์และและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จำนวน 8 คน นำโดย รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณจินตนา ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุ คุณพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณสุภาวดี สารพงษ์ ส่วนแผนงาน คุณคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะ พูดคุย "ระบบงบประมาณ MIS" คุณสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการ และคุณประไพ ศรีบุญเอียด ส่วนสารบรรณและอำนวยการ พุดคุย "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ WUeOffice" คุณสมพร บุญเกียรติเดชากุล และว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ พูดคุย "ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารบุคคล"

ภาพกิจกรรม

TOP