ข่าวเด่น

หน่วยพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรม Kick off “Change Management” การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารทุกระดับ
หน่วยพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมKick off “Change Management”การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารทุกระดับณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาโดยมี ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

กิจกรรม Kick off “Change Management” เป็นกิจกรรมเปิดตัว โครงการอบรมผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยพัฒนาองค์กรจะจัดขึ้นในอีกหลายครั้ง หลายหัวข้อ หลังจากนี้ โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ และโดดเด่นในเรื่องนั้นๆ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิงบริหาร ให้ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น

วิทยากรที่เชิญมาบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ บรรยายเรื่อง “การคิดและขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์”  รศ.เกศินี วิฑูรชาติรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายเรื่อง “การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย”  คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)และคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) บรรยายเรื่อง “Social Enterprise การดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม” 

ช่วงเช้าของวันแรก ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้บรรยายเรื่อง “การคิดและขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์” ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณสมบัติน่าสนใจอยู่ 3 ประการ ซึ่งเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยม ประการที่ 1 สินทรัพย์ คือ มีพื้นที่ 9,000 ไร่ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ (Asset) ขนาดมหึมา มีสวนพฤษศาสตร์อยู่ข้างใน มีเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณอยู่ข้างใน และยังมีสนามกีฬามาตรฐานระดับโอลิมปิกอยู่ภายในพื้นที่ด้วย  ประการที่ 2 คน คือ มีคนคิดต่าง มีผู้บริหารรุ่นใหม่ มีคนเก่งรุ่นใหม่ๆ ที่มีปัญญา ประการที่ 3 ใจ คือ มีคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลง (Developer) มีอธิการบดีที่มีความตั้งใจสูงมากที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าชาววลัยลักษณ์จะเอายังไง จะเลือกทางไหน เพื่อจะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ วิทยากรได้นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคือ Balanced Scorecard ในแบบประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ

ช่วงบ่าย รองศาสตรจารย์ เกศินี วิฑูรชาติรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บรรยายเรื่อง “การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย” ว่า ด้านการเงิน การลงทุน การจัดสรรงบประมาณซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้น หากใช้วิธีการ Top-Down แต่เพียงอย่างเดียว จะทำให้ขาดการมีส่วนร่วม และอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่เป็นธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ควรประสมประสานทั้ง Top-Down และ Bottom-Up โดยเริ่มจากการกำหนดกรอบใหญ่ให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำมา หลังจากนั้นจึงมีการเจรจา เพื่อปรับให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญของภารกิจ หน่วยงาน ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่มุ่งหวังของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น กฎระเบียบ กติกาการลงทุน การใช้งบประมาณ ควรมีการทบทวนทุก 2-3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และสุดท้ายการประเมิน KPI ที่กำหนดไว้ในแผน ควรใช้แนวทางการประเมินอย่างสมดุล (Balanced Scorecard)

ในวันที่สองของการอบรม คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)และคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) ได้บรรยายเรื่อง “Social Enterprise การดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม” ว่า กิจการเพื่อสังคม ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเหมือนในอดีต มีองค์กรแสวงหาผลกำไรมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคม (Social Enterprise) ลดปัญหาความยากจน คนเร่ร่อน คนว่างงาน ลดปริมาณขยะ แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมมีตัวอย่างองค์กรเช่นนี้ให้เห็นทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง เพียงเราจำเป็นต้องมีคนที่คิดแตกต่าง สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงก็คือ จะสร้างคนที่คิดแตกต่างได้อย่างไร หรือจะสร้างคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ในกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมอบรม 46 ท่าน และมีความพึงพอใจในการอบรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 74 และกิจกรรมอบรมครั้งต่อไป จะเป็นการอบรมในหัวข้อเรื่อง “PAP Forum : Project Action Plan” โดยจะจัด ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นี้

 

ประมวลภาพ


TOP