หน่วยพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรม Kick off “Change Management” การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารทุกระดับ