ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์การสอนปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
- อัตราที่ 1
1.1 ด้านการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของเนื้อหาในคาบปฏิบัติการและควบคุมนักศึกษาในการออกภาคสนามของรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) ENH-303 ชุมชนกับสุขภาวะ
2) ENH-322 การสุขาภิบาลอาหาร
3) ENH-323 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
4) ENH-324 การตรวจวัดในสิ่งแวดล้อม

ช่วยสอนและควบคุมการปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) ENH-303 ชุมชนกับสุขภาวะ
2) ENH-321 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
3) ENH-322 การสุขาภิบาลอาหาร
4) ENH-323 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
5) ENH-324 การตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม
6) ENH-421 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
7) ENH-423 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

1.2 ภาระงานตามแผนกลยุทธ์
1) โครงการสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) โครงการค่ายเยาวชนสาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ (PH Camp)
3) โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) โครงการกิจกรรมนักศึกษาวันวิทยาศาสตร์ วันเด็ก ประจำปี 2557
5) โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาสาธารณสุข
6) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ปี 3
7) โครงการบายเนียร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8) โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
9) โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมบำเพ็ญประโยชน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม

1.3 ภาระงานบริการวิชาการ และการวิจัย
1) ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยเทคโนโลยีสะอาด ทุน วช.ปี 57
2) บริการวิชาการให้แก่เทศบาลทุ่งสง ในโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ
3) บริการวิชาการให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในโครงการตรวจหาสารปนเปี้อนในอาหารที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- อัตราที่ 2
1.1 ด้านการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของเนื้อหาในคาบปฏิบัติการและควบคุมนักศึกษาในการออกภาคสนามของรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) ENH-321 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
2) ENH-325 เทคโนโลยีการประปา
3) ENH-421 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
4) ENH-323 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

ช่วยสอนและควบคุมการปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) ENH-303 ชุมชนกับสุขภาวะ
2) ENH-321 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
3) ENH-322 การสุขาภิบาลอาหาร
4) ENH-323 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
5) ENH-324 การตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม
6) ENH-325 เทคโนโลยีการประปา
7) ENH-421 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
8) ENH-423 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

1.2 ภาระงานตามแผนกลยุทธ์
1) โครงการสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) โครงการค่ายเยาวชนสาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ (PH Camp)
3) โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) โครงการกิจกรรมนักศึกษาวันวิทยาศาสตร์ วันเด็ก ประจำปี 2557
5) โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาสาธารณสุข
6) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ปี 3
7) โครงการบายเนียร์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8) โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
9) โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม

1.3 ภาระงานบริการวิชาการ และการวิจัย
1) ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการการเพ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยเทคโนโลยีสะอาด ทุน วช.ปี 57
2) บริการวิชาการให้แก่เทศบาลทุ่งสง ในโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ
3) บริการวิชาการให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในโครงการตรวจหาสารปนเปี้อนในอาหารที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1.4 ภาระงานอื่น ๆ ตามที่สำนักวิชาฯ มอบหมาย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์การสอนปฏิบัติการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1.1 ด้านการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของเนื้อหาในคาบปฏิบัติการและควบคุมนักศึกษาในการออกภาคสนามของรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) OHS-344 หลักความปลอดภัยในการทำงานและเทคนิคการตรวจสอบ
2) OHS-348 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย
3) OHS-349 การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม
4) OHS-350 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
5) OHS-453 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
6) OHS-451 การบริการสุขภาพในสถานประกอบการ

ช่วยสอนและควบคุมการปฏิบัติการและภาคสนาม รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) ENH-303 ชุมชนกับสุขภาวะ
2) OHS-344 หลักความปลอดภัยในการทำงานและเทคนิคการตรวจสอบ
3) OHS-348 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย
4) OHS-349 การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม
5) OHS-350 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
6) OHS-453 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
7) OHS-451 การบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
|
1.2 ภาระงานตามแผนกลยุทธ์
1) โครงการค่ายเยาวชนสาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ (PH Camp)
2) โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) โครงการกิจกรรมนักศึกษาวันวิทยาศาสตร์ วันเด็ก ประจำปี 2557
4) โครงการขับขี่ปลอดภัยในนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
5) โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาสาธารณสุข
6) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ปี 3
7) โครงการบายเนียร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8) โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
9) โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.3 ภาระงานบริการวิชาการ และการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการภาวะสุขภาพและการลดการสัมผัสก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกด์ของประชาชนจากการอบใบจากสูบยา งบประมาณแผ่นดินปี 2557

1.4 ภาระงานอื่น ๆ ตามที่สำนักวิชาฯ มอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- หากมีประสบการณ์การสอนปฏิบัติการในสาขาวิชากายภาพบำบัดในระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือมีประสบการณ์ทางคลินิกกายภาพบำบัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. ภาระงานด้านการเรียนการสอนร่วมกับผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1) PTH-101 ระบบสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
2) PTH-208 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
3) PTH-213 การฝึกกิจวัตรประจำวันกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์ เทียม
4) PTH-227 สรีรวิทยา
5) PTH-453 กายภาพบำบัดในภาวะศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์ของระบบหายใจ

- ภาคการศึกษาที่ 3/2556
1) PTH-121 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1
2) PTH-211 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1
3) PTH-212 การบำบัดด้วยมือ
4) PTH-209 เครื่องมือและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
5) PTH-493 กายภาพบำบัดชุมชน 2

- ภาคการศึกษาที่ 1/2557
1) PTH-225 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2
2) PTH-333 กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 3
3) PTH-334 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2
4) PTH-315 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2
2. ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเรียนการสอนภาคสนามและการสอนข้างเตียง
3. ตรวจรายงาน
4. กิจกรรมนักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์
5. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่สำนักวิชาฯมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง อัตรา 11,500 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีกเดือนละ 3,800 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ <a href="http://dp2wu.ac.th/form.html" target="_blank">http://dp2wu.ac.th/form.html</a>
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการ
สมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศิจกายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP