ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 21/2556 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ

TOP