งานทหาร

งานทหาร

 
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนวิชาทหาร เป็นบริการที่มหาวิทยาลัย ได้ประสานร่วมมือกับ กองทัพภาคที่ 4 (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41) มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 – 5 และประสานงานกับประทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการขอผ่อนผันการเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการของนักศึกษา ซึ่งมีข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้น ดังนี้

1. การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
2. การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
3. การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (กรณีจับสลากได้ใบแดง)

 

งานทหารและการเดินทาง
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 3160 - 66

TOP