แจ้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักอาคารคอมพิวเตอร์