ข่าวทั่วไป

แจ้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักอาคารคอมพิวเตอร์

เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าหลักของระบบไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบสื่อสารภายในห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Main Computer Room) อาคารคอมพิวเตอร์ เกิดชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมบำรุงโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ โดยส่วนอาคารสถานที่จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ภายในอาคารคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องปิดกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งหมดภายในห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ระบบ Internet/Intranet ระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

TOP