ข่าวทั่วไป

ชาววลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัด สโมสร


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสโมสร หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมปัจจัยดำเนินการบูรณะหอไตรปิฎกที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุ

ผู้เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดสโมสร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณวัชรา หงส์ประภัศร อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม รศ.ดร. มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสิรฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐิน ร่วมกับชุมชนด้วย

ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ประสานรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๘๒๗ บาท รวมทั้งปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนและต่างอำเภอมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ทำให้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕๓,๓๙๗.๕๐ บาท เพื่อร่วมสมทบทุนถวายวัดสโมสรเพื่อบูรณะหอไตรปิฎกต่อไป ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันในครั้งนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านตลอดถึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP