ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 5/๒๕๕6 สังกัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 12 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง)
1. นางสาวพรรษมนตร์ พาลี
2. นายวีรยุทธ สุทธิรักษ์
3. นางสาวสุนิสา มีเสน
4. นางสาวสุรีรัตน์ แก้วสามดวง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง
1. นางสาวนวรัตน์ มโนมัยสันติภาพ
2. นางสาวเกษร ทองคำ

กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP