ข่าวเด่น

ผลงานการพัฒนากระบวนงานการพัฒนางานประจำนำสู่การพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วยพัฒนาองค์กรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ “การพัฒนางานประจำนำสู่การพัฒนาคุณภาพงาน (R2Q)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย  โดยมีบุคลากรจาก 8 หน่วยงาน  สนใจส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพงานจำนวน 15 กระบวนงาน ทั้งนี้ ในเวทีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนางานประจำนำสู่การพัฒนาคุณภาพงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และนายนิรันดร์  จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพงานในครั้งนี้  

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการดำเนินงานที่มุ่ง “พัฒนาคน งาน และองค์กร อย่างประสานสอดคล้อง” เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง”  ดังนั้น เพื่อให้สอดประสานกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น หน่วยพัฒนาองค์กรจึงได้จัดกิจกรรม “การพัฒนางานประจำนำสู่การพัฒนาคุณภาพ (R2Q)” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสในการพัฒนางานประจำเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น        สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 8 หน่วยงาน  สนใจเข้าร่วมส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพงานประจำของตนทั้งสิ้นจำนวน 15 กระบวนงาน โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนากระบวนการทำงานมากที่สุด จำนวน 8 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนวัตถุรูปทรงเรขาคณิตจากไม้ โดย คุณรังสินี แก่นจันทร์ และคณะ
2. กระบวนงานการผลิตอุปกรณ์การเรียนการสอนปฏิบัติการ Goninometer (ชุดวัดองศาการเคลื่อนไหว) โดย คุณสุภาภรณ์ แก้วประชุม และคณะ
3. กระบวนงานการเตรียมสารละลายให้ถูกวิธีไม่ยากอย่างที่คิด โดย คุณวิชชุดา กาฬสิงห์ และคณะ
4. กระบวนงานการลดปริมาณของเสียที่ได้จากการวิเคราะห์ BOD โดย คุณฉัตราพรรณ สมตน และคณะ
5. กระบวนงานการพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง การกำทอนของคลื่นเสียง โดย คุณไพรวัลย์ เกิดทองมี และคณะ
6. กระบวนงานการพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง การให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย คุณไพรวัลย์ เกิดทองมี และคณะ
7. กระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย คุณสุปราณี ลิ้มพวงแก้ว และคณะ
8. กระบวนงานถ้วยฟูสู่คุณภาพ โดย คุณพีรดา ภักดีพิน และคณะ

 


 

ส่วนอีก 7 หน่วยงาน ร่วมส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพงาน อีกหน่วยงานละ 1 กระบวนงาน  ประกอบด้วย  
1. กระบวนงานการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดย  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  คุณกชพรรณ นุ่นสังข์ และคณะ
2. กระบวนงานการพัฒนา Application on Mobile สำหรับบริการการศึกษา โดย ศูนย์บริการการศึกษา  คุณรัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ และคณะ
3. กระบวนงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานประกอบการ กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  คุณเริงศักดิ์ พันธมาศ และคณะ
4. กระบวนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ คุณธารีย์ พรหมประสิทธิ์ และคณะ
5. กระบวนงานการพัฒนาระบบนัดหมายผู้บริหารออนไลน์ โดย หน่วยงานช่วยนักบริการ  คุณวันวิสา ชุติธรพงษ์ และคณะ
6. กระบวนงานการพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โดย  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คุณนันทกาญจน์ บุญช่วย และคณะ
7. กระบวนงานการจัดฐานข้อมูลโรงแรมและรถทัวร์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการสำหรับจัดกิจกรรม/โครงการ โดย หน่วยพัฒนาองค์กร คุณฉันทนา ชลสินธุ์ และคณะ


 

ทั้งนี้  จากการจัดเวที “แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ” พบว่า ผลจากการดำเนินกิจกรรม “การพัฒนางานประจำนำสู่การพัฒนาคุณภาพ (R2Q)” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท ได้เครื่องมือต้นแบบจำนวน 5 ชิ้นงาน ได้ระบบฐานข้อมูลและ Application สำหรับสนับสนุนการทำงานจำนวน 4 ชิ้นงาน และได้กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 2 กระบวนงาน ทั้งนี้ มีผลงานบางชิ้นสามารถนำเสนอเพื่อขอรับเป็นอนุสิทธิบัตรได้ ในการนี้ หน่วยพัฒนาองค์กรจะเร่งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อนึ่ง สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หน่วยพัฒนาองค์กรมีแผนงานในการต่อยอดและพัฒนากระบวนงาน การพัฒนางานประจำนำสู่การพัฒนาคุณภาพงานในรูปแบบใหม่ รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในเร็วๆ นี้


TOP