ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนร่วมคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการลงสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัยกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ภายใต้การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยมีกำหนดจะเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนตุลาคม – มีนาคม และ เมษายน - กันยายน

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 ดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ที่ http://cultural.wu.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร.075-672508-10 หรือทาง E-mail : cultural.wu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP