ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอนหรือนักวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน
1. จัดทำและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. ประสานงานโครงการภายใต้งบพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โครงการสหกิจศึกษา โครงการบริหารวิชาการ และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
3. ประสานงานธุรการทั่วไปของหลักสูตรฯ อาทิ งานแผน งานประชุม งานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น
4. ประสานอาจารย์พิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
5. งานอื่น ๆ ตามที่คณบดี หัวหน้าสาขาหรือหลักสูตรฯ มอบหมาย

2.2 นักวิชาการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากมีความสามารถในการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือนอกเวลาทำการได้
- สามารถปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน
1. ประสานงานโครงการ In-Country (50%)
1.1 รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับโครงการ In-Country ที่ต้องดำเนินการในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เช่น การจัดทำเอกสาร การเสนอโครงการ การเงิน
การพัสดุ การติดต่อต่างประเทศ การประสานงาน เป็นต้น
1.2 ประสานกับ School of Languages,Literacies and Translation (SOLLAT) มหาวิทยาลัย Universiti Sain Malaysia
USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
2. ประสาน ดูแล อาจารย์พิเศษของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (5%)
3. ประสานงานโครงการบริการวิชาการของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (5%)
4. ประสานงานโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (10%)
5. ประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (10%)
6. ประสานงานธุรการทั่วไปของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ อาทิ งานแผน งานประชุม งานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น (10%)
7. งานอื่น ๆ ตามที่คณบดี หัวหน้าสาขาหรือหลักสูตรฯ มอบหมาย (10%)
(หมายเหตุ ภาระงานข้อ 2-5 มีหน้าที่ เช่น เสนอโครงการ การจัดทำเอกสาร
กำหนดการ ประสานนัดหมายนักศึกษาหรืออาจารย์พิเศษ หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการจัดซื้อการจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ สรุปและประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น)

2.3 นักวิชาการ หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
2.3.1 อัตราที่ 1 ทางด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้ ทุ่มเทและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์หรือทักษะด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว การจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งในและต่างประเทศ

2.3.2 อัตราที่ 2 ทางด้านธุรกิจที่พัก และอาหารและเครื่องดื่ม
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMS Office
- สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้ ทุ่มเทและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย - มีประสบการณ์หรือทักษะด้านธุรกิจธุรกิจที่พัก รีสอร์ท สปา ครัวและภัตตาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งในและต่างประเทศ

ภาระงาน
1. ประสานงานกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ โครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและภาคสนามในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและสอบภาคสนามเพื่อเทียบหลักสูตรบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
2. ร่วมสอนทฤษฎี (ไม่เกินร้อยละ 20)และปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
3. ประสานงานและอำนวยการความสะดวกอาจารย์พิเศษ เช่น การจัดเตรียมรถ รับ-ส่ง ที่พัก การรับรองและดูแลอาจารย์พิเศษ เป็นต้น
4. เป็นที่ปรึกษาและสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์เพื่อจัดกิจกรรม นักศึกษา การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น
5. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาวิชา เช่น โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษา เป็นต้น
6. ร่วมเป็นคณะทำงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง อัตรา 11,500 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีกเดือนละ 3,800 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดย
ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤศิจกายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP