ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรชุดทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางดิบด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค

คำขอเลขที่ 1303001311 ยื่นคำขอเมื่อ 15 ต.ค.2556 ประดิษฐ์โดย: 1.ดร.พันศักดิ์ เกิดทองมี ตำแหน่งนักวิจัย 2.นางสาวชไมพร พุมดวง นักศึกษาระดับปริญญาโท และ 3.ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลงาน: สืบเนื่องจากในการจำหน่ายน้ำยางดิบในท้องตลาดนั้น ราคาน้ำยางดิบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณเนื้อยางดังนั้นก่อนจะตกลงราคาซื้อขาย ผู้ค้าจำเป็นต้องทดสอบหรือวัดปริมาณเนื้อยางที่ผสมอยู่ในน้ำยางดิบก่อนโดยค่าที่ใช้แสดงถึงปริมาณเนื้อยางโดยทั่วไปจะใช้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนื้อยางต่อปริมาตรของน้ำยางดิบ การทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยทั่วไปสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องเมโทรแลคซึ่งวิธีนี้จะมีขั้นตอนคือ ก่อนทำการทดสอบต้องนำน้ำยางดิบผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 คนให้เข้ากันแล้วใส่ลงในกระบอก จากนั้นหย่อนเครื่องเมโทรเลคลงไป รอจนอยู่นิ่งจึงอ่านสเกล แล้วคำนวณเป็นค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง วิธีการนี้จะสามารถทำได้สะดวก รวดเร็วแต่จะมีความผิดพลาดสูง

และแม้ว่าจะมีวิธีการอื่นๆที่ได้มีการพัฒนาขึ้น ได้แก่ การอบแห้งด้วยความร้อนซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่การอบแห้งแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลานานเป็นเวลา 1-2 วัน จึงจะทราบเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง ส่งผลให้น้ำยางดิบอาจเกิดการสูญเสียคุณภาพ เน่าเหม็น และเกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่ง

จากข้อจำกัดของวิธีการทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางดังกล่าว คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นชุดทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางดิบแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคขึ้นเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ทำการขอรับความคุ้มครองวิธีการดังกล่าวไว้แล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล โทร. 0-7567-3575 E-mail: npatsako@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=543

TOP