มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรชุดทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางดิบด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค