ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวปิยมาศ สีขาว
002 นางสาวศดานันท์ แคนยุกต์
003 นางสาวศิเบญรัตน์ โต๊ะสัน
004 นายกรวิทย์ จันทร์พูล
009 นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP