ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมฯ ABI วลัยลักษณ์