ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมฯ ABI วลัยลักษณ์

ABI วลัยลักษณ์ พร้อมแล้วจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการประกอบธุรกิจ(กองทุนตั้งตัวได้)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเครือข่ายเชิงประเด็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ๙ เครื่อข่าย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา (สกอ.) พร้อมจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการประกอบธุรกิจ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กองทุนตั้งตัวได้ หรือ ABI (Authorized Business Incubator) เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการลงทุนเริ่มแรกให้กับผู้ประกอบการนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในการดำเนินการของการสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้ จำเป็นต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อบรมฯ

1 เกรียงศักดิ์ นางนวล
2 พรรณี บริบูรณ์
3 วรวิทย์ ช่วยเอื้อ
4 ฤชากร ผสมธาตุ
5 ศุภชัย ประสงค์สุข
6 สนิท รักไทรทอง
7 ณัชธัญนพ สุขใส
8 กันยารัตน์ กุศลชู
9 ดาราวรรณ ล่องคลอง
10 ธีรยุทธ แก้วประดิษฐ์
11 จิรัชญ์ดนัย คงหอม -
12 กรณ์พงศ์ เตียวประยุสกุล
13 ศิรพัฒน์ สิงหเมธา
14 อโณทัย จันทร์ทอง
15 อารีวรรณ พรหมสุวรรณ
16 พิริศา หล่อเจริญ
17 ปิยมาศ พรหมสุวรรณ -
18 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส
19 วิทยา พันดวง
20 วุฒิชัย วงศ์ไพบุลย์บูรพา

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องนำ Notebook มาด้วย

ติดต่อ สอบถาม

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

075-673573-4
075-673572


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=555

TOP