ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนนราธิวาส วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2556