ข่าวการศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนนราธิวาส วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2556

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)โรงเรียนนราธิวาส จำนวน 80 คน คุณครูผู้ควบคุม 5 คน เมื่อวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีฐานความรู้ต่างๆ ดังนี้

- ฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฎการณ์โฟโต้อิเลกตริก
- ชีววิทยา เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี
- ระบบหายใจและการทดสอบสมรรถภาพปอดเบื้องต้น
- คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ
- เคมี เรื่อง การหาความเข้มข้นของ กรด - เบส
- เยี่ยมชมอาจารย์ใหญ่
- สเปคโคร สเปคตรัม
- ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ (CPR)
- ดาราศาสตร์

รวมถึงกิจกรรม กลุ่มส้มพันธ์สานสัมพันธ์พี่น้อง เยี่ยมชมและทดลองทำผ้าเช็ดหน้าย้อมสีธรรมชาติจากใบไม้จากกลุ่มใบไม้หมู่บ้านคีรีวง

ประมวลภาพ


TOP