มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์