ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายชินวัตร ลี้สมบุญ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า พี วี ที ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มูลค่า 2,158 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ได้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ระหว่าง ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายชินวัตร ลี้สมบุญ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า พี วี ที ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนจากกิจการร่วมค้า พี วี ที ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า จากการศึกษาสภาพปัญหาการ ขาดแคลนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยในภาคใต้ พบว่า มีเพียงไม่กี่แห่งและ ไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยที่นับวันเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน ในระดับก้าวหน้าและทันสมัยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ และเป็นสถานที่รองรับการเรียน การสอนของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสำนักวิชาอื่นๆ ในระบบวิทยาการสุขภาพ รวมถึงเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตภาคใต้ตอนบนและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก

การจัดตั้งศูนย์การแพทย์นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับกรอบงบประมาณ จำนวน 5,651,490,000 บาท สำหรับการก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 550 เตียง โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ วงเงินโครงการระยะที่ 1 จำนวน 2,158,000,000 บาท ได้ลงนามการก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะดำเนินการโครงการ 6 ปี โดยสิ้นสุดปี พ.ศ. 2561

ประมวลภาพ


TOP