ข่าวเด่น

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการ “ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ”เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ร่วมจัด โครงการ “ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ” ที่หาดสระบัว อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ จำนวน 60 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับ อบต.ท่าศาลา ในการนำรถบรรทุกน้ำมาบริการนักศึกษาหลังจากเสร็จกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชา ESI-201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาออกสู่ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริการงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและชุมชน และความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ประมวลภาพ

TOP