ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขากายวิภาคศาสตร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1) นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี
2) นายภรัณยู คงทอง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวอัศรา ระวังวงศ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางสาวจันทนา หีดเสน
2) นางสาวจุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาเวชศาสตร์ชุมชน
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวปริญญา วังเมือง

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาสรีรวิทยา
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางกาญจนา ทองทับ

กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลา 08.30 น. ดังนี้
1. นายภรัณยู คงทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
2. นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี วันที่ 2 มกราคม 2557
3. นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์ วันที่ 2 มกราคม 2557
4. นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล วันที่ 2 มกราคม 2557
5. นางกาญจนา ทองทับ วันที่ 2 มกราคม 2557


TOP