ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ประเมินผลกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก” ประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมและสถานภาพการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อคัดเลือกและพัฒนายกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ และประเมินผลการดำเนินงานในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพในการให้บริการและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการฯ และอาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย ผู้นำกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายและผู้นำกลุ่มหมู่บ้านลูกข่าย ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลแก่คณะผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ


อนึ่ง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก” ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าท่าซัก ตำบลท่าซัก (หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์ฯ คือ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านบางเข็มสามัคคี ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่ณรงค์ ดำรักษ์ เป็นผู้นำกลุ่มชุมชน
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่อนันต์ แก้วรักษ์ เป็นผู้นำกลุ่มชุมชน
3. กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่ธนาคม คงทอง เป็นผู้นำกลุ่มชุมชน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์บริการวิชาการ) โทร 0-7567-3540-41

ประมวลภาพ


TOP