ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม