ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นายสุรศักดิ์ สีชุม

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP