ข่าวทั่วไป

การซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารไทยบุรีและอาคารลักษณานิเวศ 17

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารไทยบุรี และอาคารลักษณานิเวศ 17 ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 - 14.30 น. และ เวลา 16.00 - 16.30 น. ตามลำดับ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

TOP