ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการถึง ๒๙ พ.ย. ๕๖

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ในการนี้เครือข่ายการวิจัย ฯ ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่ภาคใต้ตอนบน(๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเสนอโครงการ (TOR) ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน โดยขอให้จัดส่งเอกสารมาถึงสำนักงานเครือข่ายการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๘๐๑๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/1s1K5A

TOP